PGS, PVG: Lãi tăng sau soát xét

Theo TTVN/HNX

Hai công ty kinh doanh khí hóa lỏng sau soát xét đều báo cáo lợi nhuận tăng lên so với trước với cùng những sự thay đổi các khoản mục chi phí, doanh thu

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam ( PGS ) công bố báo cáo bán niên hợp nhất có soát xét.

So với báo cáo trước soát xét, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán sau soát xét được đánh giá và ghi nhận giảm. Kết quả lãi gộp 6 tháng đầu năm 2012 giảm 3,90 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm của PGS đạt 27,43 tỷ đồng, tăng 3,21 tỷ đồng. Riêng chi phí quản lý tăng đến 6,41 tỷ đồng so với trước soát xét. Chi phí bán hàng được ghi giảm 6,24 tỷ đồng so với trước.

Báo cáo sau soát xét cũng đồng thời bổ sung 1,49 tỷ đồng lãi từ các công ty liên kết liên doanh của PGS.

Kết quả lãi sau thuế 6 tháng 2012 của PGS đạt 46,09 tỷ đồng, tăng 2,06 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc ( PVG ) công bố báo cáo bán niên hợp nhất có soát xét.

6 tháng đầu năm 2012, PVG báo lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 4,41 tỷ đồng, bằng 2,5 lần báo cáo trước soát xét, tương ứng 2,65 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu sự thay đổi này như sau:

Doanh thu tài chính PVG đạt 8,07 tỷ đồng, tăng 983 triệu đồng so với báo cáo trước soát xét. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,11 tỷ đồng Chi phí bán hàng giảm 1,63 tỷ đồng.

Như vậy, hai công ty kinh doanh khí hóa lỏng sau soát xét đều báo cáo lợi nhuận tăng lên so với trước với cùng những sự thay đổi các khoản mục chi phí, doanh thu: Doanh thu tài chính, chi phí quản lý tăng, chi phí bán hàng giảm.