Phát động phong trào thi đua khối cơ quan Tổng cục Hải quan

Theo Tổng cục Hải quan

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của ngành Tài chính và ngành Hải quan năm 2013 nhằm phát huy kết quả đạt được năm 2012, ngày 21/01/2013 Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua khối cơ quan Tổng cục Hải quan.

Phát động phong trào thi đua khối cơ quan Tổng cục Hải quan
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đề nghị toàn thể công chức cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan hưởng ứng các nội dung thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng khẩu hiệu thi đua của ngành Hải quan năm 2013 “Kỷ cương - Cải cách - Phát triển”, toàn thể CBCC, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2013.

Phấn đấu hoàn thành 100% các đề án, chương trình công tác đã đăng kí, không để xảy ra tình trạng chậm trả lời hoặc quên việc ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, tin học hóa công tác văn phòng.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy và tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và công tác cải cách, hiện đại hóa.

Rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, thực hiện tốt Tuyên ngôn phục vụ khách hàng gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% CBCC, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm kỉ cương, kỉ luật hành chính, văn minh, văn hóa công sở.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ và kĩ năng giải quyết công việc. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của bộ, ngành trong tất cả các lĩnh vực.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao kỉ cương, kỉ luật hành chính.

Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, văn hóa, thể thao, xã hội do các cấp phát động tạo khí thế vui tươi, tinh thần lành mạnh, tăng cường đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do bộ, ngành, đơn vị phát động; tăng cường vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của cấp ủy, các tổ chức quần chúng; chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực.