Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững


Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 37/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có sự đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả vào thành công chung của đất nước trong năm 2022.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động cả nước với Chính phủ trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra cho năm 2023, Thủ tướng Chính phủ khẳng định cần quán triệt chủ đề điều hành của Chính phủ "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nội dung đã thống nhất và Quy chế phối hợp đã được ký kết với Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Đặc biệt, trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn một cách đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ; chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng là thủ lĩnh đại diện cho người lao động, để qua mỗi cán bộ công đoàn xây dựng, bồi đắp niềm tin yêu của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn là cầu nối quan trọng của Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và người lao động. Tuyên truyền, phổ biến, đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động; đồng thời chuyển tải, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp đến Chính phủ, các cấp, các ngành để có biện pháp tháo gỡ kịp thời; quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân, đặc biệt là tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tổng LĐLĐ tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Các cấp công đoàn tiếp tục làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ lương, thưởng đối với người lao động của người sử dụng lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, trước hết là kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với doanh nghiệp theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Năng suất cao, chất lượng tốt", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; thực hiện Chương trình "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước"; vận động đoàn viên, người lao động tích cực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, bộ, ngành phối hợp với Tổng LĐLĐ và các cấp công đoàn giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tạo việc làm bền vững, năng suất, chất lượng cao cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp đang bị suy giảm; mở rộng thị trường; cùng với đó là nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động để công nhân "an cư lạc nghiệp", Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo.