Phê duyệt Kế hoạch phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Hải quan giai đoạn 2012 - 2015


(Tài chính) Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh vừa ký Quyết định 2400/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Hải quan giai đoạn 2012 - 2015

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch này đến năm 2015 là: Xây dựng hệ thống CNTT Hải quan tích hợp đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và thực hiện thủ tục Hải quan điện tử theo hướng xử lý dữ liệu điện tử tập trung trên mô hình kiến trúc theo hướng dịch vụ, đóng vai trò cốt lõi của hệ thống CNTT thuộc cơ chế một cửa quốc gia. Đồng thời, phát triển và duy trì hoạt động ổn định của hạ tầng truyền thông, kết nối các đơn vị trong ngành Hải quan và với các cơ quan có liên quan, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về băng thông và khả năng dự phòng...

Download file nội dung văn bản: Quyet dinh 2400 - BTC.doc