Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được đầu tư từ nhiều nguồn vốn

Theo Cục quản lý Công sản - Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 04/5/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2013/TT-BTC quy định rõ phần tài sản (hiện vật và giá trị) của công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn (trong đó có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước) nhằm quản lý, sử dụng và khai thác công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn có hiệu quả.

Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được đầu tư từ nhiều nguồn vốn
Công trình cấp nước sạch nông thôn được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư số 54/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể như sau:

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Đơn vị quản lý công trình và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình theo quy định và tổ chức theo dõi riêng theo từng nguồn vốn.

Việc khấu hao được thực hiện đối với toàn bộ công trình. Do công trình được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau nên có nhiều chủ sở hữu (Nhà nước chỉ là một chủ sở hữu) nên Thông tư quy định chi phí khấu hao công trình được xử lý như sau:

(i) Đối với phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước: Chi phí khấu hao được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, trừ trường hợp được phép để lại để đầu tư trở lại cho công trình theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

(ii) Đối với phần tài sản không thuộc sở hữu nhà nước: Chi phí khấu hao được hoàn trả cho chủ sở hữu dưới hình thức trừ vào giá tiêu thụ nước hoặc các hình thức hoàn trả khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

Trong khi đó, số tiền thu được từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn được quản lý, sử dụng như sau:

(i) Đối với phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước: Bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp công lập); Nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã);

(ii) Đối với phần tài sản không thuộc sở hữu nhà nước: Hoàn trả cho chủ sở hữu dưới hình thức trừ vào giá tiêu thụ nước hoặc các hình thức hoàn trả khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.