Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp

PV.

(Tài chính) Ngày 6/5/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2013/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp
Công nhân xem một chương trình văn nghệ. Nguồn: Internet
Với mục tiêu phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp, Bộ Tài chính quy định giải tập thể của các cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao trong công nhân 500.000 đồng đến 4.000.000 đồng/giải thưởng; Giải cá nhân từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng/giải thưởng.

Ngoài ra, ngân sách nhà nước chi hỗ trợ truyền thanh tại khu công nghiệp và địa bàn có đông công nhân cụ thể như sau: Hỗ trợ ấn phẩm, sản phẩm truyền thông để làm tài liệu biên tập phát thanh; Truyền thanh (biên tập, phát thanh): Biên tập 75.000 đồng/trang 350 từ; Bồi dưỡng phát thanh viên: 15.000 đồng/lần nhưng không quá 02 lần/ngày.

Thông tư nêu rõ, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức thực hiện Đề án theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, bao gồm: Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các hoạt động của Đề án ở trung ương do các Bộ, cơ quan trung ương trực tiếp thực hiện( Kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ để thực hiện các hoạt động của Đề án ở địa phương do các Sở, ban, ngành và Liên đoàn Lao động địa phương trực tiếp thực hiện); Kinh phí huy động từ các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2013.