Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ngày 31/10, Quốc hội dành cả ngày làm việc để thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

 Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội
Các đại biểu Quốc hội sẽ kết hợp thảo luận kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Nguồn: chinhphu.vn

Trong ngày 31/10, Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Trước đó, vào sáng 21/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ 2014-2015.

Bản báo cáo phân tích rõ những bối cảnh thuận lợi, khó khăn trong nước và quốc tế, những nỗ lực, cố gắng và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thời gian qua, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, kinh tế có bước phục hồi. Các chủ trương lớn được triển khai mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực như tái cơ cấu kinh tế, ba đột phá chiến lược, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân có bước cải thiện. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được một số kết quả, quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được bảo đảm; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực...

Bên cạnh việc chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục, Báo cáo của Chính phủ cũng nêu mục tiêu phấn đấu của hai năm 2014-2015 đều hướng tới các chỉ tiêu tích cực hơn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6%/năm; GDP bình quân đầu người khoảng 2.200-2.300 USD vào năm 2015; giá tiêu dùng tăng khoảng 7%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 31-32% GDP. Giải quyết việc làm cho 3,0-3,2 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.  Tlệ lao động qua đào tạo đạt 55% vào năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5-2%/năm, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2015 đạt 42%.