Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng 20/6, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2011.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011
Tổng số chi cân đối NSNN năm 2011 là 1.034.244 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2011 như sau:

Tổng số thu cân đối NSNN năm 2011 là 962.982 tỷ, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2010 sang năm 2011, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2010, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.034.244 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012

Bội chi NSNN là 112.034 tỷ đồng, bằng 4,4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương.

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2011 theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1201/BC-UBTCNS13 ngày 15/5/2013 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, kết luận, kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán số 145/BC-KTNN ngày 26/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội cũng giao Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán NSNN năm 2012.