Quốc hội xem xét việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 29/5, Quốc hội thảo luận một số dự án luật quan trọng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh; nghe Báo cáo thẩm tra về Luật Tiếp công dân.

Quốc hội xem xét việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Dự thảo quy định từ 1/1/2014 áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22%. Nguồn: Internet

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung vào việc sửa đổi một số nhóm vấn đề như bổ sung chính sách ưu đãi thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi (ngoài các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành).

Dự thảo Luật đã bổ sung vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư để bao quát những khoản thu nhập mới phát sinh, đồng thời loại khoản “hoàn nhập dự phòng” khỏi thu nhập khác cho đúng bản chất (hạch toán giảm chi phí).

Để thực hiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2020 theo hướng giảm dần mức động viên, Dự thảo cũng quy định từ 1/1/2014 áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22%. Với doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thì được áp dụng mức thuế suất phổ thông 20% kể từ 1/7/2013. Từ ngày 1/1/2016, mức thuế suất phổ thông là 20% và thuế suất ưu đãi 20% được điều chỉnh giảm xuống còn 17%.

Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp, sau khi tiếp thu, chỉnh lý các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua 2 dự án Luật này vào ngày 19/6/2013.

Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh mới được trình tại kỳ họp này để đại biểu thảo luận, cho ý kiến. Theo đó, Dự thảo quy định cụ thể hơn về phạm vi điều chỉnh; bổ sung đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đọc Tờ trình về Luật Tiếp công dân; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đọc Báo cáo thẩm tra của dự án Luật này để các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến.