Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


(Tài chính) Ngày 23/5, Chính phủ ban hành Quyết định số 32/QĐ-BCĐ389 về quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 quy định tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh 32-QD-BCD389.doc