Quyết định số 03/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán


Quyết định số 03/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 về Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.

 Quyết định này quy định Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 03/QĐ-VSD.