Quyết định số 02/QĐ-VSD:

Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán


Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.

Quyết định này quy định về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 02/QĐ-VSD.