Quy định “chung và riêng” trong thanh toán không dùng tiền mặt

PV.

Để đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, các văn bản pháp quy về lĩnh vực thanh toán đã được ban hành và hoàn thiện dần chế độ thanh toán không dùng tiền mặt cho phù hợp với yêu cầu đổi mới của nền kinh tế. Qua đó, tạo điều kiện cho các Ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai nhiều thể thức, hình thức thanh toán tiên tiến, từng bước hoà nhập với hệ thống thanh toán theo thông lệ quốc tế.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị vũ trang, công dân Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là đơn vị cá nhân) được quyền lựa chọn Ngân hàng để mở tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán. Việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng và thực hiện thanh toán qua tài khoản được ghi bằng đồng Việt Nam. Trường hợp mở tài khoản và thanh toán bằng ngoại tệ phải thực hiện theo qui chế quản lí ngoại hối của Chính phủ Việt Nam ban hành.

Những quy định chung

Để mở tài khoản tiền gửi thanh toán các doanh nghiệp, cá nhân cần phải gửi cho Ngân hàng nơi mở tài khoản những giấy tờ sau:

* Đối với khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế:

- Giấy đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản ký tên và đóng dấu, trong đó ghi rõ:

+ Tên đơn vị

+ Họ và tên chủ tài khoản

+ Địa chỉ giao dịch của đơn vị

+ Số, ngày tháng năm, nơi cấp giấy chứng minh thư nhân dân của chủ tài khoản.

+ Tên Ngân hàng nơi mở tài khoản

- Bản đăng ký mẫu dấu và chữ ký để giao dịch với Ngân hàng nơi mở tài khoản gồm:

+ Chữ ký của chủ tài khoản và của những người được uỷ quyền ký thay chủ tài khoản trên các giấy tờ thanh toán giao dịch với Ngân hàng (chữ ký thứ nhất).

+ Chữ ký của kế toán trưởng và của những người được uỷ quyền ký thay kế toán trưởng (chữ ký thứ hai).

+ Mẫu dấu của đơn vị.

- Các văn bản chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị như quyết định thành lập đơn vị, giấy phép thành lập doanh nghiệp, quyết định bổ nhiệm thủ trưởng đơn vị...(nếu là bản sao phải có chứng nhận của công chứng Nhà nước ).

* Đối với khách hàng là các cá nhân:

- Giấy đăng ký mở tài khoản do chủ tài khoản ký tên, trong đó ghi rõ:

+ Họ và tên của chủ tài khoản

+ Địa chỉ giao dịch của chủ tài khoản

+ Số, ngày tháng năm và nơi cấp giấy chứng minh thư của chủ tài khoản.

+ Tên Ngân hàng nơi mở tài khoản.

- Bản đăng ký mẫu chữ ký của chủ tài khoản để giao dịch với Ngân hàng nơi mở tài khoản. Đối với tài khoản đứng tên cá nhân không thực hiện việc uỷ quyền người ký thay chủ tài khoản, tất cả các giấy tờ thanh toán giao dịch với Ngân hàng đều phải do chủ tài khoản ký.

* Sử dụng tài khoản tiền gửithanh toán

- Chủ tài khoản có quyền sử dụng số tiền trên tài khoản tiền gửi.

Trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi và tuỳ theo yêu cầu chi trả, chủ tài khoản có thể thực hiện các khoản thanh toán qua Ngân hàng hoặc rút tiền mặt ra để sử dụng.

- Chủ tài khoản chịu trách nhiệm về việc chi trả vượt quá số dư tài khoản tiền gửi và chịu phạt theo qui định; chịu trách nhiệm về sai sót, lợi dụng trên các giấy tờ thanh toán qua Ngân hàng của những người được chủ tài khoản uỷ quyền ký thay.

- Chủ tài khoản phải tuân theo những qui định và hướng dẫn của Ngân hàng phục vụ mình về việc lập các giấy tờ thanh toán, phương thức nộp, lĩnh tiền ở Ngân hàng. Trên giấy tờ thanh toán, các chữ ký và dấu phải đúng mẫu đã đăng ký tại Ngân hàng.

- Chủ tài khoản tự tổ chức hạch toán, theo dõi số dư tiền gửi ở NH. Trong phạm vi 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy báo Nợ, giấy báo Có về các khoản giao dịch trên tài khoản tiền gửi, bản sao sổ tài khoản tiền gửi hoặc giấy báo số dư tài khoản tiền gửi cuối tháng do Ngân hàng gửi đến, chủ tài khoản phải đối chiếu với sổ sách của mình, nếu có chênh lệch thì báo ngay cho Ngân hàng biết để cùng nhau đối chiếu, điều chỉnh lại số liệu cho khớp đúng.

Những quy định riêng về trách nhiệm thanh toán

Đối với người chi trả ( người mua )

Phải mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc các tổ chức làm dịch vụ thanh toán. Khi tiến hành thanh toán phải thực hiện thanh toán thông qua tài khoản đã mở theo đúng chế độ quy định và phải trả phí thanh toán theo quy định của ngân hàng và tổ chức làm dịch vụ thanh toán.

Đối với người thụ hưởng(người bán)

Phải có trách nhiệm giao hàng hay cung cấp dịch vụ kịp thời và đúng lượng gía trị mà người mua đã thanh toán đồng thời phải kiểm soát kỹ càng các chứng từ phát sinh trong quá trình thanh toán.

Đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán - ngân hàng thương mại (NHTM)

Là trung gian thanh toán và cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng các NHTM phải có trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động thanh toán:

- Khi nhận được giấy đăng ký mở tài khoản của khách hàng, Ngân hàng có trách nhiệm giải quyết việc mở tài khoản tiền gửi của khách hàng ngay trong ngày làm việc. Sau khi đã chấp nhận việc mở tài khoản, Ngân hàng thông báo cho khách hàng biết số hiệu tài khoản, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản.

- Việc trích tài khoản tiền gửi của khách hàng để thực hiện các khoản chi trả phải có yêu cầu của chủ tài khoản, trừ trường hợp chủ tài khoản vi phạm kỷ luật chi trả hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được pháp luật quy định buộc chủ tài khoản phải thanh toán, Ngân hàng được quyền trích tài khoản tiền gửi của khách hàng để thực hiện việc thanh toán đó.

- Ngân hàng có trách nhiệm kiểm soát các giấy tờ thanh toán của khách hàng, cung cấp đầy đủ các loại chứng từ thích hợp với mỗi loại hình thanh toán, đảm bảo lập đúng thủ tục quy định, dấu và các chữ ký trên giấy tờ thanh toán đúng với mẫu đã đăng ký, số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng còn đủ để thanh toán.

Ngân hàng được quyền từ chối thanh toán nếu các giấy tờ thanh toán không đủ các yêu cầu trên.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo yêu cầu của khách hàng một cách chính xác, kịp thời, an toàn tài sản.

- Cuối ngày làm việc Ngân hàng có trách nhiệm gửi giấy báo Nợ, báo Có cho khách hàng và cuối tháng gửi giấy báo số dư tài khoản tiền gửi cho chủ tài khoản biết.

- Khi thực hiện các dịch vụ, Ngân hàng được thu phí theo qui định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Đảm bảo duy trì số dư trên tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đáp ứng được cho tất cả các khoản thanh toán của khách hàng.