Thông tư số 42/2023/TT-BTC:

Quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước


Ngày 12/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 42/2023/TT-BTC.