Thông tư số 31/2019/TT-NHNN:

Quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019 quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư này quy định về các tài khoản kế toán cấp 2, cấp 3; phương pháp hạch toán trên các tài khoản thuộc hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03//2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 31/2019/TT-NHNN.