Thông tư số 33/2022/TT-BTC:

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước


Ngày 09/06/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.