Thông tư số 39/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia


Ngày 9/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 39/2023/TT-BTC.