Thông tư số 59/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế


Ngày 30/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Mời độc giả xem toàn văn Thông tư số 59/2023/TT-BTC.