Thông tư số 35/2019/TT-NHNN:

Quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Thông tư số 35/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư này gồm 4 chương, 30 điều quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 35/2019/TT-NHNN.