Thông tư số 32/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông


Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020 do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 32/2020/TT-BTC.