Quyết định số 258/QĐ-BTC:

Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Bộ Tài chính


Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/2/2020, về quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản điều hành cơ quan Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản điều hành cơ quan Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 258/QĐ-BTC.