Quỹ vì biển, đảo Việt Nam tiếp nhận số quỹ còn lại của Quỹ vì Trường Sa thân yêu

PV.

Ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1365/QĐ-TTg về việc lập Quỹ vì biển, đảo Việt Nam. Theo đó, Quỹ vì biển, đảo Việt Nam sẽ tiếp nhận toàn bộ số Quỹ còn lại của Quỹ vì Trường Sa thân yêu chuyển sang.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quỹ vì biển, đảo Việt Nam là nguồn kinh phí huy động tự nguyện đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược, nhất là huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Quỹ vì biển, đảo Việt Nam được thành lập và hoạt động phi lợi nhuận, thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Quỹ tiếp nhận toàn bộ số Quỹ còn lại của “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” chuyển sang; đồng thời, tiếp nhận sự ủng hộ tự nguyện, đóng góp của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước.

Quyết định số 1365/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và Quỹ vì biển, đảo Việt Nam được dùng để chi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân, dân các vùng biển, đảo của Tổ quốc.