Quyết định số 1007/QĐ-BTC:

Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính


Ngày 02/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1007/QĐ-BTC phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1007/QĐ-BTC.