Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 5/1/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCT về việc ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015.

Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 08/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và 9 đề án theo các lĩnh vực then chốt của công tác thuế để triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thuế đã tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014 và rà soát các nhiệm vụ đã đặt ra theo 9 đề án cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015.

Nội dung kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế thuế

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành Luật phí, lệ phí, trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật phí, lệ phí; ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế tài nguyên, Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, Thông tư hướng dẫn về thuế Tiêu thu đặc biệt, Hoàn thiện thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa và tích hợp cao.

Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại

Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế; Đổi mới và tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ đối với người nộp thuế; Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế trên cơ sở triển khai mở rộng dịch vụ điện tử, tạo thuận lợi và giảm thời gian của người nộp thuế như: phối hợp với các đơn vị liên quan để doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế qua mạng Internet; tiếp tục phối hợp với ngân hàng thương mại để thực hiện thu nộp thuế điện tử; thí điểm nộp thuế và hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại; triển khai thí điểm việc nộp thuế, hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại; Tích cực cải cách công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế; phát triển Trường nghiệp vụ Thuế và đẩy mạnh dự báo thu ngân sách nhà nước.

Việc triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015 sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và  Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020./.