Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 11 và 11 tháng năm 2022


Nông nghiệp

Lúa mùa: Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.326,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,4% diện tích gieo cấy và bằng 101,2% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc thu hoạch 980,4 nghìn ha, chiếm 95,8% và bằng 98,2%; các địa phương phía Nam thu hoạch 346,3 nghìn ha, chiếm 65,1% và bằng 111,1%. Ước tính năng suất lúa mùa năm nay của cả nước đạt 52,9 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha so với vụ mùa năm trước; sản lượng đạt 8,21 triệu tấn, tăng 152 nghìn tấn.

Lúa thu đông: Diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2022 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 648,7 nghìn ha, giảm 70,6 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước. Tính đến 15/11/2022, toàn vùng đã thu hoạch được 323 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 49,8% diện tích gieo cấy và bằng 99,8% so với cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 56 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha; sản lượng ước đạt đạt 3,63 triệu tấn, giảm 390 nghìn tấn.

Lúa đông xuân: Tính đến ngày 15/11/2022, các địa phương phía Nam đã gieo cấy được 308,1 nghìn ha lúa đông xuân sớm, bằng 86% cùng kỳ năm trước.

Cây hàng năm: Tính đến trung tuần tháng 11 năm 2022, cả nước gieo trồng được 82,7 nghìn ha ngô, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm trước; 17,7 nghìn ha khoai lang, bằng 97,3%; 4,8 nghìn ha lạc, bằng 104,7%; 3,6 nghìn ha đậu tương, bằng 109,5%; 152,9 nghìn ha rau các loại, bằng 110,2%.

Chăn nuôi: Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 11/2022 tăng 12,4% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số bò tăng 3,5%; tổng số trâu giảm 1,2%; tổng số gia cầm tăng 5,4%.

Lâm nghiệp

Hoạt động khai thác gỗ triển khai tích cực. Tính chung 11 tháng năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 260,6 nghìn ha, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 96,5 triệu cây, tăng 5,3%; sản lượng củi khai thác đạt 17 triệu ste, tăng 1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 17,6 triệu m3, tăng 6,6%; diện tích rừng bị thiệt hại là 1.047,6 ha, giảm 58,4%, trong đó diện tích rừng bị cháy là 37,9 ha, giảm 97,5%; diện tích rừng bị chặt, phá là 1.009,7 ha, giảm 1,6%.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Mười Một ước đạt 802,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 521,6 nghìn tấn, tăng 5,1%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 280,7 nghìn tấn, giảm 0,4%. Tính chung 11 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 8.253 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê