Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/6/2013 đến ngày 30/6/2013

Theo customs.gov.vn

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2013 (từ ngày 16/6 đến ngày 30/6) đạt gần 11,29 tỷ USD, tăng 9,1% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6 năm 2013.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6 đã đưa tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 6/2013 lên 21,73 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,01 tỷ USD, giảm 5,7% và nhập khẩu đạt 10,72 tỷ USD, giảm 12,3%.

Trong kỳ 2 tháng 6/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có mức thặng dư 226 triệu USD, qua đó góp phần thu hẹp mức thâm hụt thương mại hàng hóa của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2013 xuống còn 933 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2013 đạt 5,76 tỷ USD, tăng 10,1% (tương ứng tăng 529 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện của kỳ 1 tháng 6/2013.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 6/2013 tăng chủ yếu ở các nhóm hàng sau: điện thoại các loại là linh kiện tăng 199 triệu USD; máy ví tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 82 triệu USD; hàng thủy sản tăng 40 triệu USD; sắt thép các loại tăng 34 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép tăng 31 triệu USD;...

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 6/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 61,54 tỷ USD, tăng 15,1% so với kết quả của 6 tháng năm 2012, tương đương tăng 8,09 tỷ USD về số tuyệt đối.

Biểu đồ 1: Các mặt hàng xuất khẩu chính 6 tháng/2013 so với 6 tháng/2012

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/6/2013 đến ngày 30/6/2013 - Ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 3,55 tỷ USD, tăng 13,1% so với kết quả thực hiện của 15 ngày đầu tháng 6/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2013 của nhóm các doanh nghiệp này lên 37,16 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2013 đạt 5,53 tỷ USD, tăng 8,1% (tương ứng tăng 414 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước của tháng này.

So với với kỳ 1 tháng 6, trong kỳ này một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng như: xăng dầu các loại tăng 145 triệu USD; phân bón các loại tăng 56 triệu USD; sắt thép các loại tăng 55 triệu USD; điện thoại và linh kiện tăng 35 triệu USD; khí đốt hóa lỏng tăng 33 triệu USD; hóa chất tăng 27 triệu USD;...

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có kim ngạch giảm nhiều so với nửa đầu tháng 6 là: đậu tương giảm 49 triệu USD; lúa mỳ giảm 22 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da giầy giảm 18 triệu USD;...

Như vậy, tính từ đầu năm  đến hết tháng 6 năm 2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 62,47 tỷ USD, tăng 15,6% so với kết quả thực hiện của 6 tháng/2012, tương ứng tăng 8,44 tỷ USD về số tuyệt đối.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 6 tháng/2013 và 6 tháng/2012

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/6/2013 đến ngày 30/6/2013 - Ảnh 2

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 3 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với kỳ 1 tháng 6/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 6 tháng/2013 lên 35,13 tỷ USD, tăng mạnh 25,7% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,2% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

BẢNG: SỐ LIỆU TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
 THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2013

 

Stt

Chỉ tiêu

sơ bộ
 16/7/2013

(A)

(B)

( C )

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)

1

I.1

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 6/2013 (Triệu USD)

11.009

2

I.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 6/2013 so với tháng 5/2013 (%)

-5,7

3

I.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 6/2013 so với tháng 6/2012 (%)

9,6

4

I.4

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2013(Triệu USD)

61.539

5

I.5

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2013 so với 6 tháng/2012 (%)

15,1

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)

6

II.1

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 6/2013 (Triệu USD)

10.723

7

II.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 6/2013 so với tháng 5/2013 (%)

-12,3

8

II.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 6/2013 so với tháng 6/2012 (%)

11,3

9

II.4

Tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng/2013 (Triệu USD)

62.472

10

II.5

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu 6 tháng/2013 so với 6 tháng/2012 (%)

15,6

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)

11

III.1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 6/2013 (Triệu USD)

21.732

12

III.2

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 6/2013 so với tháng 5/2013 (%)

-9,1

13

III.3

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 6/2013 so với tháng 6/2012 (%)

10,5

14

III.4

Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng/2013 (Triệu USD)

124.015

15

III.5

Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng/2013 so với 6 tháng/2012 (%)

15,4

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)

16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 6/2013 (Triệu USD)

287

17

IV.3

Cán cân thương mại 6 tháng/2013 (Triệu USD)

-933

18

IV.4

Tỷ lệ nhập siêu 6 tháng/2013 (%)

-1,5