Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính đạt 30.512 triệu đồng trong quý I/2023

Thiết kế: Gia Hân

Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) đã công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đến hết quý I/2023.

Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính đạt 30.512 triệu đồng trong quý I/2023 - Ảnh 1