Sớm hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Nghị định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Việt Dũng

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo về xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp với các Tổng cục, một số đơn vị trực thuộc Bộ lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp chỉ đạo xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp chỉ đạo xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) được giao chủ trì xây dựng Dự thảo đã phối hợp các đơn vị trong Bộ Tài chính, các Bộ, ngành địa phương khẩn trương triển khai nhằm kịp hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ vào tháng 10/2022 tới.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản khẳng định, xe ô tô cũng như các tài sản khác (trụ sở làm việc, máy móc thiết bị…) là cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội; sự phù hợp của tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngay sau cuộc họp, Cục Quản lý công sản sẽ ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định; Đồng thời, khẳng định việc xây dựng dự thảo Nghị định luôn quán triệt quan điểm tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính cơ bản đồng tình, thống nhất cao với các nội dung đề xuất sửa đổi tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Cục Quản lý công sản chủ trì xây dựng.

Bên cạnh đó, các thành viên tham dự cuộc họp đã cùng thảo luận, góp ý kiến về một số nội dung cần sửa đổi, hoàn thiện thêm tại dự thảo như: Tên gọi của dự thảo; định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; tiêu chí, cách thức xác định xe ô tô chuyên dùng; mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung; phương thức quản lý xe ô tô…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao sự chủ động của đơn vị chủ trì, sự phối hợp của các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ. Đối với các nội dung sửa đổi đưa vào dự thảo Nghị định cơ bản đã giải quyết các vướng mắc đang đặt ra.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị Cục Quản lý Công sản tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn chỉnh dự thảo theo hướng thống nhất quan điểm đây là Nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 

Về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ các chức danh cần bám sát Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Ngoài ra, cần tính toán mức giá mua xe đảm bảo khả thi, mang tính lâu dài, ổn định.

Sau khi hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính sẽ gửi lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, đồng thời như xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành.