VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Ngày 11/08/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân". Tại Quyết định, Chính phủ giao Bộ Tài chính tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư công

Tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Tại Quyết định số 977/QĐ-TTg, Chính phủ giao Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật từ 2023 - 2026, bao gồm hoàn thiện các quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp, chuẩn tiếp cận pháp luật, tiếp cận thông tin…

Bên cạnh đó, các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân. Cụ thể, khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật; nâng cao hiệu quả các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân…

Đề án được triển khai thực hiện trên cả nước trong thời gian từ năm 2023 - 2030. Trong đó, đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các cơ quan, tổ chức là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra.

Chính phủ giao Bộ Tài chính, các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan hằng năm phải bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị phục vụ các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án được giao

Đồng thời, giao Bộ Tài chính, các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan bố trí kinh phí cho các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tổ chức đại diện của đối tượng đặc thù để phát huy vai trò của các tổ chức này trong hỗ trợ, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

Tại Quyết định, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM