Thông tư 141/2016/TT-BTC:

Sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ


Ngày 21/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 141/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ.

Thông tư số 141/2016/TT-BTC sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa và mục 2 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 141/2016/TT-BTC.