Thông tư số 12/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực


Thông tư số 12/2020/TT-BTC ngày 3/3/2020 sửa đổi, bổ sung mục II phần A biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 12/2020/TT-BTC.