Thông tư số 91/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


Ngày 21/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 91/2021/TT-BTC.