Thông tư số 13/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính


Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Thông tư số 13/2019/TT-BTC gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2019/TT-BTC bao gồm: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều 2. Giải thích từ ngữ; Điều 5. Thay đổi đăng ký giao dịch.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 13/2019/TT-BTC