Thông tư số 33/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC và Thông tư số 196/2016/TT-BTC

Ngày 10/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC và Thông tư số 196/2016/TT-BTC.

Thông tư gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2019/TT-BTC bao gồm: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 34/2017/TT-BTC; Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 196/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 33/2019/TT-BTC.