Thông tư số 11/2022/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện


Ngày 21/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.