Thông tư số 13/2020/TT-BYT:

Sửa đổi danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế


Thông tư số 13/2020/TT-BYT ngày 22/06/2020 sửa đổi Thông tư số 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 13/2020/TT-BYT.