Thông tư số 90/2019/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải


Thông tư số 90/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2019 sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

Thông tư ngày gồm 3 điều, bãi bỏ khoản 4 Điều 3, điểm e khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 17 và Phụ lục danh mục khu vực hàng hải trong khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 90/2019/TT-BTC.