Thông tư số 20/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 sửa đổi Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 20/2020/TT-BTC.