Tập trung kiểm tra việc chấp hành và thực thi pháp luật về môi trường

Tập trung kiểm tra việc chấp hành và thực thi pháp luật về môi trường

Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư và kiểm tra công tác thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại các di sản thiên nhiên tại một số tỉnh, thành phố.