Tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ môi trường đất

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ môi trường đất

Ô nhiễm môi trường đất là một vấn đề đang gây nhiều lo ngại và cảnh báo trên toàn cầu. Tại Việt Nam, đây cũng là vấn đề hết sức đáng lo ngại. Do vậy, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 yêu cầu, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra.
Bảo vệ môi trường đất trước nguy cơ ô nhiễm ngày càng gia tăng

Bảo vệ môi trường đất trước nguy cơ ô nhiễm ngày càng gia tăng

Đất là một nguồn tài nguyên quý giá của một quốc gia. Với tốc độ phát triển công nghiệp và hoạt động đô thị hoá diễn ra như hiện nay thì chất lượng đất ngày càng bị suy thoái, diện tích đất bình quân đầu người giảm. Thực trạng đó đòi hỏi cần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường đất.