Giải pháp nhằm minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Giải pháp nhằm minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng bậc nhất cho nền kinh tế. Để đảm bảo thị trường này vận hành theo đúng nguyên tắc “công khai, công bằng và minh bạch”, điều kiện tiên quyết là cần thực hiện tốt việc công bố đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin của tổ chức, doanh nghiệp. Bài viết đề xuất một số giải pháp cụ thể giúp minh bạch thông tin, nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.