Tiêu chí đánh giá rủi ro quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tiêu chí đánh giá rủi ro quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nhiều nước trên thế giới đã thực hiện bổ sung bộ tiêu chí đánh giá rủi ro trong lĩnh vực giá chuyển nhượng, chú trọng vào quy định cập nhật thông tin trên Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của các doanh nghiệp đa quốc gia vào ứng dụng phân tích rủi ro. Bài viết này tìm hiểu về bộ tiêu chí chính được lựa chọn để xác định rủi ro về xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi luận (BEPS) hay về giá chuyển nhượng của một tập đoàn.