Cải tiến các chế độ huy động nguồn lực tài chính

Cải tiến các chế độ huy động nguồn lực tài chính

Giai đoạn từ năm 1961-1965, miền Bắc đã cơ bản hoàn thành xây dựng nền tảng cho nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Tài chính Việt Nam bước vào giai đoạn đầu cả nước có chiến tranh và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc. Để thực hiện yêu cầu tích luỹ vốn, tăng thu cho ngân sách, Nhà nước đã chủ trương cơ cấu lại các nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu từ kinh tế quốc doanh các xí nghiệp quốc doanh nộp tích luỹ tiền tệ vào thuế và lợi nhuận.
06 trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật

06 trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật

Có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2021, Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính đã quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.