Chi chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng theo quy định mới

Chi chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng theo quy định mới

Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Trong đó, Thông tư đã quy định cụ thể về chi chế độ ưu đãi với các đối tượng này.