Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2023-2025 phù hợp Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực

Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2023-2025 phù hợp Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực

Chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình và các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025.
DATC tập trung xây dựng chiến lược cho giai đoạn mới

DATC tập trung xây dựng chiến lược cho giai đoạn mới

Để hướng tới giai đoạn mới với tầm nhìn và định hướng phát triển phù hợp, năm 2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ hoàn thiện và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đồng thời, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Tái cơ cấu DATC giai đoạn 2021-2025.
Đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn mới

Đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn mới

Dự thảo Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đặt ra mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan thông minh. Để xây dựng hải quan thông minh, ngành Hải quan cũng đã đề ra các pháp trong thời gian tới.
Chưa nên siết thêm tín dụng ngoại tệ

Chưa nên siết thêm tín dụng ngoại tệ

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đưa ra mục tiêu giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/tổng tín dụng, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ.