Gỡ khó cho các dự án nhà ở có phần đất công xen kẹt

Gỡ khó cho các dự án nhà ở có phần đất công xen kẹt

Phần đất nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và không đủ điều kiện tách được thành dự án độc lập thì UBND cấp tỉnh, thành phố có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư.