Thúc đẩy hoạt động tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo tại Việt Nam

Thúc đẩy hoạt động tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo tại Việt Nam

Tài chính vi mô là công cụ hữu hiệu trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của mọi quốc gia. Hiện nay, ở Việt Nam có hàng trăm tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, ngày càng khẳng định rõ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công cuộc xóa đói, giảm nghèo nói riêng.