Chủ động hợp tác quốc tế, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Kho bạc đến năm 2030

Chủ động hợp tác quốc tế, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Kho bạc đến năm 2030

Thông qua các hội thảo, các buổi làm việc theo chủ đề với các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về quản lý ngân quỹ, đổi mới chức năng quản lý của Kho bạc Nhà nước (KBNN), định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030, KBNN đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho các hoạt động hợp tác trong tương lai.