Chủ động hợp tác quốc tế, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Kho bạc đến năm 2030

Hoàng Oanh

Thông qua các hội thảo, các buổi làm việc theo chủ đề với các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về quản lý ngân quỹ, đổi mới chức năng quản lý của Kho bạc Nhà nước (KBNN), định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030, KBNN đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Toàn cảnh hội thảo Đổi mới chức năng quản lý Kho bạc Tháng 3/2019
Toàn cảnh hội thảo Đổi mới chức năng quản lý Kho bạc Tháng 3/2019

Cụ thể hóa các chương trình hợp tác quốc tế

Trong năm 2019 KBNN đã tổ chức thành công các hội thảo quốc tế và các buổi làm việc với các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về lĩnh vực nghiệp vụ Kho bạc. Tại hội thảo, hai bên đã cụ thể hóa chương trình hợp tác thông qua việc phối hợp tổ chức các hội thảo để trao đổi, thảo luận các nội dung về quản lý ngân quỹ, đổi mới chức năng quản lý của KBNN, định hướng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030.

Các chuyên gia IMF đã đánh giá đầy đủ, khách quan về mức độ phát triển của KBNN; đồng thời, đưa ra các khuyến nghị cải cách phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để KBNN hoàn thiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong lĩnh vực thực hiện ngân sách, các chuyên gia của IMF đã tư vấn, đề xuất định hướng đổi mới cơ chế kiểm soát cam kết chi cho phù hợp với thông lệ quốc tế, thực hiện quản lý cam kết chi trước khi đơn vị tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng, phù hợp với ngân sách trung hạn và hàng năm; gắn kết dữ liệu thông tin điện tử và ghi nhận dữ liệu giữa các đơn vị đơn vị sử dụng ngân sách với hệ thống KBNN; thực hiện kiểm soát chi điện tử, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách gắn với quản lý chi ngân sách theo rủi ro và hoàn thiện cơ chế kiểm toán nội bộ của các bộ, ngành, địa phương; chuyển dần từ kiểm soát chi theo kết quả đầu vào sang kết quả đầu ra.

Trong lĩnh vực quản lý ngân quỹ, chuyên gia IMF đã hỗ trợ KBNN liên quan đến: Tài khoản tập trung, dự báo dòng tiền; bộ đệm ngân quỹ và ngân quỹ mục tiêu, mối quan hệ giữa quản lý ngân quỹ và quản lý nợ và thiết kế về thể chế, xây dựng chiến lược đối với các hoạt động về huy động vốn và quản lý ngân quỹ, xây dựng thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ của KBNN, xây dựng quy trình quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chương trình hỗ trợ kỹ thuật của IMF về rà soát dự thảo Chiến lược phát triển KBNN và xây dựng kế toán đồ cải tiến (COA) đã giúp cho KBNN có thể chuẩn bị các phương án để thực hiện các bước nâng cấp hệ thống TABMIS. Các đánh giá, khuyến nghị của IMF về các nội dung Báo cáo tài chính nhà nước, kiểm soát chi, thu, chi ngân sách và thanh toán, quản lý ngân quỹ… cũng tạo cơ sở quan trọng để KBNN tham khảo trong xây dựng, phát triển các hệ thống công nghệ thông tin của KBNN.

Trong lĩnh vực kế toán nhà nước và kiểm toán nội bộ, các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của IMF đã cung cấp các kinh nghiệm quốc tế hữu ích giúp KBNN xây dựng Báo cáo tài chính nhà nước và kế toán đồ cải tiến, hoàn thiện chất lượng báo cáo quyết toán NSNN.

Tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật

Theo chương trình hợp tác năm 2020, KBNN và IMF tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước, kế toán đồ (COA), các quỹ tài chính nhà nước, quản lý ngân quỹ, kế toán và báo cáo, kiểm toán nội bộ...

Về hình thức hợp tác, tiếp tục tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa hai bên thông qua các chương trình hợp tác trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính và IMF; đồng thời, tăng cường năng lực cho cán bộ KBNN thông qua các chương trình hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ...

Với kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế, kỳ vọng các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa KBNN và IMF sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giúp KBNN thực hiện thắng lợi các mục tiêu và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.