Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp

Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện thực hiện Đề án, cần có đánh giá thực tế về các công việc đã chuẩn bị, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp, các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, từ đó có cách nhìn đầy đủ về các giải pháp cụ thể, phù hợp.
Áp dụng IFRS và một số vấn đề đặt ra

Áp dụng IFRS và một số vấn đề đặt ra

Bộ Tài chính đã ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam với những lộ trình cụ thể trong việc áp dụng toàn bộ hay từng phần có điều chỉnh phù hợp với Việt Nam. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, hòa hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc (IFRS)
Sẽ có hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam mới

Sẽ có hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam mới

Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Mục tiêu của Đề án là xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam cho từng nhóm đối tượng cụ thể được xác định. Bên cạnh đó là ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).